Kemikalieregistret

Senast uppdaterat 26.5.2017

Välkommen till Kemikalieproduktregistret. Här kan du söka information om kemikalier som finns på marknaden i Finland. Uppgifterna baserar sig på anmälningarna som tillverkarna och importörerna av kemikalierna gjort. Registret förs av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Observera att registret är på finska.

Följande uppgifter om kemikalierna syns: handelsnamn, användningsändamål, företaget som svarar för kemikalien och informationen som står på etiketten. För en del av kemikalierna syns också säkerhetsdatabladet i pdf-form. Det innehåller information bl.a. om kemikaliens sammansättning, farliga egenskaper och  säker användning.

OBS. Vid olycksfall kontakta Giftinformationscentralen! Tfn (09) 471 977 (direkt) eller (09) 4711 (växeln).